CUBE PLANTER - 1927VO

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

30                                                               30

40                                                               40                                                                

50                                                               50

60                                                               60