SQUAT PLANTER - 2305AQ3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

53                                                               43                                                                   

40                                                               33                                                                  

29                                                               24