TEMPLE JAR - 6797AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

43                                                               64                                                                   34

32                                                               60                                                                   19

28                                                               50                                                                   16