TALL EGG PLANTER - 6800AD

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

48                                                               87                                                                   69

48                                                               71                                                                   57

48                                                               54                                                                   42