LOTUS POND PLANTER - 6801AV

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

82                                                               55                                                                   

62                                                               47                                                                   

60                                                               60