ROLL TOP PLANTER - 2352GL3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               50                                                                   

49                                                               40                                                                  

40                                                               32                                                                  

31                                                               24