STEP PLANTER - 3045CO3

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

48                                                               40                                                                   

37                                                               30                                                                  

27                                                               24