I POT - 3133AQ

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

43                                                               90                                                                  

45                                                               59