CLASSIC PLAIN PLATER - 3420BC4

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

77                                                               65                                                                   

59                                                               44                                                                   

46                                                               36                                                              

33                                                               25