LARGE & MEDIUM URN - 3153SW

 

Thông số:

Chiều rộng (Cm)                                        Chiều cao (Cm)                                              Trọng lượng (Kg)

60                                                               85                                                                   

40                                                               60